Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.tojepohoda.cz platné od 20.6.2013

1.Úvodní Ustanovení

1.1.Internetový obchod www..tojepohoda.cz(dále jen „Internetový obchod”)
1.1.1.Internetový obchod provozuje společnost:

LUKÁŠ PANUŠKA

Svatavská cesta 1982
Kraslice

IČO: 03801195

1.1.2.Internetový obchod je určen k nabídce a prodeji herního ale i jiného softwaru a hardwaru a dalších produktů v souladu s oblastí, v níž Provozovatel podniká.

1.2.Kupující
1.2.1.Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. (Dále je „Kupující – spotřebitel”.)
1.2.2.Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše v pozdějším znění.
1.2.3.Kupující, který není spotřebitel – je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, jakožto všechny osoby uvedené v § 261 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. (Dále jen „Kupující – podnikatel”.)

1.3.Všeobecné obchodní podmínky
1.3.1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Obchodní podmínky”) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy.
1.3.2.Uzavřením kupní smlouvy kupující prokazuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami v jejich plném a nezkráceném znění.
1.3.3.Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.4.Definice a výklad pojmů
1.4.1.Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Kupujícím.
1.4.2.Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.
1.4.3.Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím za použití komunikace na dálku, tzv. Distančně
1.4.4.Zboží – movité věci popř. software prodávaný prostřednictvím internetového obchodu.

2.Nabídka zboží, objednávka, uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

2.1.Nabídka zboží
2.1.1.Nabídkou zboží se rozumí zboží nabízené prostřednictvím katalogu na internetových stránkách Internetového obchodu

2.2.Objednávka
2.2.1.Objednávku může Kupující vytvořit pomocí formuláře na internetových stránkách Internetového obchodu.
2.2.2.Při vytvoření objednávky pomocí formuláře na internetových stránkách Internetového obchodu kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem a vloží jej do virtuálního košíku. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 2.4.1. těchto Obchodních podmínek) a způsobu platby (viz čl. 2.5.1. tamtéž) kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Provozovatelem.

2.3.Uzavření kupní smlouvy
2.3.1.Provozovatel se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy Kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s Obchodními podmínkami. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.
2.3.2.Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení potvrzovacího e-mailu na adresu uvedenou Kupujícím.

2.4.Způsob dopravy
2.4.1.Způsob dopravy objednaného zboží je proveden elektronicky emailem. Zaslání aktivačního licenčního kódu na e-mail je zdarma.
2.4.2.Provozovatel se zavazuje informovat Kupujícího o odeslání zboží, a to e-mailem na adresu zadanou Kupujícím při vytvoření objednávky.
2.4.3.Zasláním kódu na e-mail se rozumí odeslání série znaků, čísel nebo jejich kombinace na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím, přičemž tato série znaků, čísel nebo jejich kombinace umožní Kupujícímu využít zakoupený software. Volbou tohoto způsobu dopravy se Kupující vzdává nároku na odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 4.1. Obchodních podmínek.

2.5.Způsob platby
2.5.1.Způsob platby za objednané zboží zvolí Kupující podle svých preferencí, a to při vytvoření své objednávky z možností uvedených v procesu objednávky.

2.6.Zákonná práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy
2.6.1.Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen kupní cenu uhradit.
2.6.2.Kupní smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. v pozdějším znění a §53 a §54 zák. č. 40/1964 Sb. 2.6.3.V případě porušení podmínek kupní smlouvy a Obchodních podmínek Kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Dále pak je povinností Kupujícího v takovém případě uhradit Provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.

3.Dodání zboží

3.1.Dodací lhůta
3.1.1.Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro Provozovatele závazná.
3.1.2.Provozovatel se zavazuje podle volby Kupujícího zboží v nejbližším možném termínu odeslat.
3.1.3.Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

3.2.Přeprava, doručení a převzetí zboží
3.2.1.Veškerý software zaslaný e-mailem bude považovaný za doručený, pokud byl prokazatelně odeslán na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky.
3.2.2.Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u Provozovatele neprodleně po jejich zjištění.

4.Odstoupení od kupní smlouvy

4.1.Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem
4.1.1.Pokud byla kupní smlouva uzavřena distančně, má Kupující – spotřebitel nárok na odstoupení od kupní smlouvy během 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu a bez sankcí, avšak pouze pokud zboží splňuje následující podmínky:
a) Zboží je prokazatelně nepoužité, pokud je zčásti nebo zcela chráněno autorským zákonem, či pokud je určeno k jednorázové spotřebě
4.1.2.Kupují nemůže uplatnit možnost odstoupení od kupní smlouvy pokud: a) Byl původní obal zboží poškozen nebo zničen b) Bylo zboží po převzetí opakovaně používáno c) Bylo zboží poškozeno při přepravě nebo poškozeno kupujícím d) Kupující nepředloží dodací list na zboží e) Nevrátí zboží kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.)
4.1.3.Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující uvede mj. číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.
4.1.4. Odstoupí-li Kupující – spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je Provozovatel povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu zboží v plné výši, pokud platba za zboží již proběhla, a to nejpozději do 15 dnů od vrácení zboží. Provozovatel má právo vrácenou částku snížit o náklady vzniklé při vyřizování objednávky.
4.1.5.Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

4.1.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

 

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem
4.2.1.Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro její podstatné porušení Provozovatelem, zejména bude-li Provozovatel v prodlení s dodáním zboží delším 30 dnů.
4.2.2.Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.
4.2.3.V případě platného odstoupení od kupní smlouvy je Provozovatel povinen vrátit kupujícímu kupní cenu

4.3. Odstoupení od kupní smlouvy Provozovatelem
4.3.1.Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným sortimentem, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.
4.3.2.Provozovatel i kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
4.3.3.Pokud Provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího e-mailem na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

5.Záruka jakosti a Reklamace

5.1. Záruka za jakost pro Kupující – spotřebitele
5.1.1.Pokud není uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců od okamžiku přejití nebezpečí poškození zboží na Kupujícího, kromě případů, kdy zákon stanoví jinak.
5.1.2.Pokud u zboží není přiložen záruční list, plní jeho funkci dodací list nebo prodejní doklad.
5.1.3.Záruka zaniká uplynutím záruční doby, porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud je zboží obsahuje, neodbornou instalací zboží nebo použitím zboží v rozporu z dodávaným návodem k použití.
5.1.4.Záruka se nevztahuje na vady jakosti zboží způsobené opotřebením běžným užíváním, vady způsobené nevhodným použitím zboží nebo použitím zboží v rozporu s dodávaným návodem; dále se záruka nevztahuje na mechanické a fyzické poškození zboží vzniklé po jeho převzetí Kupujícím.
5.1.5.Na zboží určené k jednorázové spotřebě se vztahuje zkrácená záruční lhůta podle příslušných zákonů.
5.1.6.Obrazová dokumentace v katalogu zboží na internetových stránkách Internetového obchodu má pouze informativní charakter a záruka jakosti se nevztahuje na odlišnosti mezi obrázky a skutečností.
5.1.7.V případě, že u dodaného zboží chybí příslušenství či dokumentace, má kupující nárok na jejich dodatečné zaslání; Provozovatel je povinen dodat chybějící příslušenství či zboží v přiměřené lhůtě (nejpozději do 30 dnů), jinak je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.2.Záruka za jakost pro Kupující – podnikatele
5.2.1.Provozovatel poskytuje kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor zboží; záruka začíná běžet ode dne uvedeném výrobcem popř. distributorem. Není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Provozovatelem.

5.3.Reklamace
5.3.1.Místem uplatnění reklamace zboží je Provozovna v případě software, v případě hardware pak autorizované servisní středisko.
5.3.2.Provozovatel je povinen přijmout reklamaci zboží buďto dodané osobně Kupujícím na Provozovnu nebo, pokud byly splněny podmínky ze čl. 5.3.3 Obchodních podmínek, odeslané na adresu Prodejce. Kupující má právo požadovat doklad o přijetí zboží k reklamaci, a to předaný osobně na Provozovně nebo zaslaný e-mailem na adresu Kupujícího.
5.3.3.Zboží nebude přijato k reklamaci pokud společně s ním Kupující nepředloží k nahlédnutí záruční list, dodací list nebo prodejní doklad, nebo alespoň nedodá jeho kopii. Dále má Kupující povinnost dodat popis vady jakosti zboží, kvůli které jej reklamuje.
5.3.4.Kupující – spotřebitel má právo na vyřízení reklamace do 30 kalendářních dní od jejího přijetí Provozovatelem.
5.3.5.Pokud provozovatel zjistí, že reklamace byla neoprávněná, má právo účtovat Kupujícímu veškeré náklady spojené s vyřízením jeho reklamace. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu Provozovatele uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má autorizovaný servis popř. Provozovatel právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 175 občanského zákoníku.

6.Ochrana osobních údajů

6.1.Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem, a to za účelem dodání zboží. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

6.2.Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje Kupujícího nepředá třetím stranám.

7.Závěrečná ustanovení
7.1.Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozu internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.
7.2.Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi Provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk.
7.3.V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy
7.4.Změny Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.
7.5.Pokud by byly Obchodní podmínky v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi Kupujícím a Provozovatelem tímto zákonem.
7.6.Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Provozovatele.